Piktina – Được giao nhiệm vụ làm cho thương hiệu nổi bật trở lại, nhà thiết