Piktina – Ở vị trí Đại sứ thương hiệu của Chanel, trưởng nhóm Big Bang thường