Piktina –  Với sự phát triển của xu hướng mua sắm local brand (thương hiệu nội