Piktina – Việc sản xuất vượt qua số lượng cần thiết trong ngành thời trang dẫn