Piktina – Ở những cửa hàng của mình, Uniqlo dành những không gian lớn để chia