Piktina – Chiếc túi nhỏ hơn cả hạt muối của MSCHF được bán với mức giá