Piktina – Với công nghệ nhựa sinh học làm từ tảo biển, có thể phân huỷ