Piktina – Từ những chiếc quần áo thoải mái để mới lạ, những gia đình này