Piktina – Nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình vừa thông báo thanh lý lại loạt quần