Piktina – Giới mộ điệu tại Việt Nam lẫn quốc tế đang đi theo xu hướng