Piktina – Trong bộ phim tài liệu “Fashion Reimagined”, người sáng lập thương hiệu xa xỉ