Piktina – Zara tiến hành gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo và liên tiếng xin lỗi