Piktina – Có không ít người nổi tiếng, KOLs thể hiện sự ủng hộ với các