Piktina – Người dân ở Pháp sẽ được yêu cầu hoàn lại 6 – 25 Euro