Piktina – Những thuật ngữ thường được nhắc đến trong thời trang xanh như “Phân huỷ