Piktina – Với hơn 227.000 tấn rác thải mỗi năm, Australia (Úc) là đất nước đầu