Piktina – Tiếp tục kể câu chuyện về “Thời trang bền vững”, NTK Trần Hùng cho