Piktina – Trước những chiến dịch giảm giá hấp dẫn của các thương hiệu thời trang,