Piktina – Trong những định hướng phát triển của mình, thương hiệu Yako by Mai Phương