Piktina – Một sinh viên người Việt vinh dự được lựa chọn bộ sưu tập trình