Piktina – Việt Nam có truyền thống lâu đời về sản xuất lụa và dệt lụa.