Piktina – Thân sen được kéo thành tơ, tạo ra vải với những đặc tính không