Piktina – Liên hoan phim Venice diễn ra không chủ gây chú ý bởi những sản