Piktina – Sau khi cắt đứt mối quan hệ với Kanye West, Adidas đang đối mặt