Piktina – H’Hen Niê hỏi ý kiến của công chúng về việc đưa vào phân phối