Piktina – Giới thời trang dường như đang ghi nhận một xu hướng mới bước ra