Piktina – Những người trẻ thuộc thế hệ Gen Z đang được đánh giá là những