Piktina – Trang phục được Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên diện trong một sự kiện mới đây