Piktina – Nếu đổi ra tiền Việt Nam, chiếc áo len này có giá gần 26,7