Piktina – “Đến hẹn lại lên”, mùa hè là thời điểm mà đồ crochet trở lại