Piktina – Cùng với sức nóng duy trì mạnh mẽ của xu hướng Y2K, dây chuyền