Piktina – Sau Celine, V (BTS) tiếp tục giữ vai trò đại diện hình ảnh cho