Piktina – Đó là câu nói vui của nhiều người khi tại Việt Nam, quần áo