Piktina – Những đôi boot dày dặn, với lớp độn bông bên trong giúp giữ ấm