Piktina – Những item đồ denim rộng thùng thình đang “comeback” một cách mạnh mẽ, còn